We kijken terug op een zeer succesvolle Raising the Future op 19 maart jl. Wie had kunnen bedenken dat een online event minstens zo veel inspiratie en inzichten zou kunnen bieden als een live congres?

Op de site en LinkedIn zullen wij de komende tijd de content van het event delen, zodat we ook degenen die wel geïnteresseerd zijn in het onderwerp maar niet aanwezig konden zijn op 19 maart, ook kunnen meenemen in de flow waarin we met elkaar keken, luisterden en spraken over hoe we kinderen voor kunnen bereiden op een ongewisse toekomst.

Natuurlijk is er geen pasklaar antwoord. De toekomst is er het afgelopen jaar alleen maar onzekerder op geworden, zoals we allemaal aan de lijven hebben kunnen ondervinden. Maar onze flexibiliteit en creativiteit zijn ook op scherp gezet in deze tijd - die wat dat betreft ook veel moois en nieuws bracht.

Kortom er gebeurt van alles en dankzij Raising the Future hebben we samen het onderwerp nog meer in beweging gebracht. En dat is precies wat we met Raising the Future voor ogen hebben: meer dan een eenmalige bijeenkomst, willen we deze beweging faciliteren, betrokkenen bij elkaar blijven brengen, inspiratie en inzichten blijven bieden. Dus volg ons om op de hoogte te blijven van wat er speelt in het denken over het voorbereiden van kinderen op de toekomst en wat dat van ons vraagt. We nemen u graag mee in onze plannen. Als u ideeën of vragen hebt, neem vooral contact op met Ruth de Waal (ruthdewaal@gmail.com) of Petra Janssen (peetjanssen@gmail.com).

Van het congres Raising the Future, op 19 maart 2021, is een digitaal magazine gemaakt: ‘Time to think’. Hierin zijn alle bijdragen, gesprekken en discussies terug te zien.

alle deelnemers aan raising the future
krijgen het digitale magazine toegestuurd

Als uw mail recentelijk is gewijzigd, mailt u dan svp het emailadres waarop u informatie wilt ontvangen naar info@rtf.nl.

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact op via info@rtf.nl of met Ruth de Waal (ruthdewaal@gmail.com) of Petra Janssen (peetjanssen@gmail.com).

 

RTF NIEUWSBRIEF

Wat is raising
the future

Kind zijn in de wereld van vandaag – wat betekent dat eigenlijk? En welke rol is er voor de kinderen van nu weggelegd in de wereld van morgen? Een wereld die we geen van allen kennen?

Onze maatschappij verandert. Snel en ingrijpend. Met effecten die we nu nog niet kunnen overzien. Als professional in de kinderopvang, het onderwijs of de jeugdzorg denkt u er natuurlijk over na hoe we deze generatie kinderen daarop kunnen voorbereiden. En u zou daar wel eens over van gedachten willen wisselen met mensen die ook verstand van zaken hebben en er wellicht weer net wat anders tegenaan kijken. Om verrast te worden, geïnspireerd te raken. Om het gebaande pad eens een dagje te laten voor wat het is.

Daarom bieden wij u Time to Think. Samen met andere richtinggevende vakgenoten en prikkelende curatoren staat u stil bij de essentie van uw beroep: hoe ontwikkelen we kinderen op zo'n manier op dat ze optimaal zijn voorbereid voor de toekomst? Wat hebben kinderen van nu nodig voor straks – van u en van de samenleving? En wat hebt u zelf nodig om ze dat te kunnen bieden – als professional en als mens?

Stijg weer eens boven uzelf uit en laat u op een aangename manier raken. Neem op 19 maart deel aan Raising the Future.

 ‘HOE BEREIDEN WIJ ONZE KINDEREN VOOR OP DE TOEKOMST?
WAARTOE VOEDEN WIJ EIGENLIJK OP?’

DAAN ROOVERS

DENKER DES VADERLANDS
& HOOFDCURATOR RAISING THE FUTURE

 

de curatoren

De curatoren van Raising the Future zijn de opstarters, aanjagers en inspiratoren van de discussies en dialogen. Zij hebben op hun beurt weer diverse inspirerende sprekers en denkers uitgenodigd. Hieronder een introductie van de vier curatoren.

Daan Roovers

‘Elke tijd vraagt om bezinning op de fundamenten van haar opvoeding. Maar deze tijd zeker.’

Daan Roovers, Denker des Vaderlands, docent publieksfilosofie en voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine is als hoofdcurator gevraagd om het podium te vullen met haar gedachten en inspiratiebronnen. In 2017 verscheen haar essay ‘Mensen maken. Nieuw licht op opvoeden.’ In haar betoog stelt zij de lange termijn centraal. Hoe kunnen we in ons denken over opvoeding en onderwijs de lange termijn op de korte veroveren? Hoe kunnen we de volgende generatie leren hun denken uit te breiden en verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving? Verwacht naast Daan Roovers innovatieve sprekers die de toekomstige generatie vertegenwoordigen.

Video: Gesprek met Daan Roovers

Als hoofdcurator van Raising the Future laat Daan Roovers haar licht schijnen op de fundamenten van onze Nederlandse opvoeding. Én wijst zij ons op iets dat we zijn kwijtgeraakt. Iets van grote betekenis zijn we verloren. Iets essentieels voor de bezinning op ons opvoeden, namelijk: de kwaliteit van ons langetermijndenken. Hoe kunnen we de volgende generatie leren hun denken uit te breiden en verantwoordelijkheid te nemen? Roovers gaat dieper in op het belang van het langetermijndenken, het gebrek daaraan en de consequentie daarvan in het kader van opvoeding.

Philipp Blom

‘We moeten globaal denken, maar lokaal leven’.

Klimaatcrisis. Hyperkapitalisme. Digitalisering van arbeid. Wat zeggen de kinderen van vandaag over vijftig jaar als volwassenen over hoe wij met deze onderwerpen zijn omgegaan? Hebben wij de bedreigingen en kansen goed gezien? Zijn wij in actie gekomen? Philipp Blom geeft een messcherpe analyse van grote ontwikkelingen die nu spelen en de betekenis daarvan voor opvoeding en toekomstige generaties.

Video: Philipp Blom

Volgens Blom bevinden we ons op een historisch scharnierpunt. Wat gebeurt er met een maatschappij op het moment dat het voor fundamentele en ontwrichtende uitdagingen staat?

In zijn laatste essay Het grote wereldtoneel (2020) neemt Blom ons mee in de kracht en de noodzaak van de verbeelding. Een verbeelding die vanuit gemeenschappelijke ervaringen weer tot gemeenschappelijke interpretaties leiden waardoor er nieuwe verhalen ontstaan. Verhalen die ons inspireren en uitdagen om tot een positieve en innovatieve verbeelding van de toekomst te komen.

Peter-Paul Verbeek

‘Vrijheid is niet je losmaken van techniek, vrijheid is techniek gebruiken om vorm te geven aan een betekenisvol leven en de wereld.’

Peter-Paul Verbeek is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek. Verbeek ziet in Nederland ontzettend veel zorgen over de invloeden van techniek op de opvoeding. Het gevaar is om te blijven hangen in de vraag: wat mag wel, wat mag niet? En hoeveel of hoe vaak? Daar leren we volgens Peter-Paul Verbeek niets van. Het gaat niet om het buiten de deur houden van techniek, maar juist over het aangaan van de interactie. Wat maken we van onszelf mét techniek? Hoe gebruiken we techniek om betekenis te geven aan ons leven, onze opvoeding en onze wereld?

Video: Peter-Paul Verbeek

Als curator van Raising the Future graaft Peter-Paul Verbeek dieper in het onderwerp technologisch burgerschap. Wat is het? Hoe kunnen professionals in de jeugdketen technologisch burgerschap een plek geven? Verbeek gaat de uitdaging aan om bezoekers met verschillende programmaonderdelen te prikkelen, te bevragen en nieuwe gedachten toe te voegen over goed burgerschap in onze technologische samenleving.

Floor Milikowski

‘Naarmate de nieuwe elite meer ruimte inneemt, neemt de ruimte voor andere groepen af.’

Floor Milikowski (Amsterdam,1980) is journalist en geograaf. Ze schrijft voor de Groene Amsterdammer en publiceerde in 2020 een kritisch boek Een klein land met verre uithoeken, ongelijke kansen in een veranderend Nederland. In dit boek onderzoekt Milikowski onder meer de vraag wat de gevolgen zijn van de keuze van de overheden om vooral kansrijke delen van Nederland te stimuleren. Waar tot in de jaren ’80 het vooral de kansarme gebieden van het land waren die konden rekenen op steun. De kloof tussen arm en rijk, tussen macht en onmacht, die uit voornoemde keuze is voortgekomen, groeit snel. En die kloof heeft grote impact op de kansen die kinderen en jongeren hebben afhankelijk van de regio waar ze geboren en getogen worden. Milikowski pleit voor nieuwe ideeën die nodig zijn om netwerken, verbindingen tussen mensen, regio's, steden en dorpen weer tot stand te brengen.

Saskia Sassen

Saskia Sassen is hoogleraar sociologie aan Columbia University in New York. Zelf een kind van globalisering – in Nederland geboren, opgegroeid in Argentinië en Italië, gestudeerd in Frankrijk, en werkend in de Verenigde Staten – onderzoekt zij al veertig jaar de gevolgen van globalisering. Een duidelijk gevolg is volgens haar de economische ongelijkheid. Wat voor consequenties heeft het opkopen van huizen in grote steden door ‘high-finance’? Verworden Nederlandse steden tot ‘ghettos van het duurste soort’? En wat betekent de kloof tussen de rijke bovenlaag en de rest voor de kansen van toekomstige generaties?

Saskia Sassen woont in Londen en New York en zal ivm de coronamaatregelen haar bijdrage leveren in het interactieve online magazine.

Video: Saskia Sassen

sponsoren en partners

Het idee achter Raising the Future is zeer actueel en zal dat de komende jaren blijven. De discussies en dialogen van het congres zullen doorklinken en voortgezet worden. Raising the Future is na 19 maart niet afgelopen, maar eigenlijk net van start gegaan.

Daarom zoeken wij betrokken sponsoren en partners die actief willen bijdragen aan de invulling en voortzetting van dit initiatief – op welke manier dan ook. Wordt ook partner van Raising the Future.

 

onze sponsoren

Onderstaande organisaties zijn actieve sponsoren van Raising the Future. Verbind ook de naam van uw instelling aan het gedachtengoed en de doelstellingen van Raising the Future. Neem contact op met r.dewaal@raisingthefuture.nl om de mogelijkheden te bespreken. 

Brancheorganisatie Kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang is de organisatie die de belangen van ondernemende organisaties in de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt. Onder kinderopvang verstaan wij: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen. Met ruim 900 leden zijn wij de grootste belangenbehartiger voor kinderopvang in Nederland.

Ga naar de website van Brancheorganisatie Kinderopvang.

Branchevereniging maatschappelijke kinderopvang

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is opgericht in 2016 vanuit een maatschappelijke visie op kinderopvang. Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op kwalitatief goede kinderopvang en zonder financiële drempels voor ouders moet zijn. Samen dragen we onze visie actief uit en versterken we het debat over maatschappelijke kinderopvang.

Ga naar de website van BMK.

hogeschool KPZ

Wat eind 19de eeuw begon als bewonderenswaardig initiatief van een groep nonnen in Steenwijkerwold, die zorg en onderwijs boden aan hulpbehoevende parochianen, ontwikkelde zich in 125 jaar tot een modern en innovatief opleidingsinstituut gestoeld op rechtvaardigheid en solidariteit. Die gedachte drijft ons nog steeds wat resulteert in het in persoonlijke sfeer opleiden van bachelor-, ad- en masterstudenten in het Domein Kind en Educatie met daarnaast de scholing van deelnemers voor professionaliseringsactiviteiten in dat zelfde domein.

De persoonlijke sfeer levert op dat we als team elke student kennen en in ons curriculum zorgen dat studenten hun professionaliteit in groepsverband ontwikkelen. Die persoonlijke sfeer betekent ook dat we nauw samenwerken met het ons omringende werkveld en met hbo- en mbo- partners die ons omgeven.

Voor het Domein Kind en Educatie gaan we uit van de sectoren onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp- en jeugdzorg, social work en lokale overheden. Wij geloven binnen onze hogeschool in het interprofessioneel werken, waarbij vanuit de eigen professie samengewerkt wordt met alle professionals rondom kinderen en jeugdigen zodanig dat er voor hen sprake is van optimale opvang, opvoeding en ontwikkeling. Dit betekent dat we in ons curriculum aandacht besteden aan de vaardigheden om interprofessioneel samen te kunnen werken, samen met het werkveld nieuw innovatief opleidingsaanbod ontwikkeld hebben en blijven ontwikkelen voor nieuwe rollen in het Domein Kind en Educatie en met en voor het werkveld onderzoek doen om gezamenlijke inzichten rondom het interprofessioneel werken te verbreden.

Ga naar de website van de Hogeschool KPZ.

kindcentrum BBMP

BBMP (Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek) informeert over maatschappelijke, politieke en beleidsontwikkelingen. Doet verslag van ontwikkelingen in de sector in samenhang met de maatschappelijke, politieke en beleidsontwikkelingen. 

Behandelt onderwerpen die van belang zijn voor het zakelijke management van kinderopvangorganisaties, 
t.w. managementtechnieken, financiële technieken. Inventariseert, verwoordt en becommentarieert meningen en opinies. Presenteert kennis m.b.t. bestuur, beleid, management en pedagogiek.

Ga naar de website van BBMP.

SDB Groep

SDB Groep levert een Cloud Suite met oplossingen voor Planning, HR, Analytics, Learning en Salarisverwerking. Deze oplossingen kunnen individueel of geïntegreerd worden gebruikt. Hetzelfde gebruiksgemak en de volledige integratie zorgen ervoor dat de administratieve handelingen worden teruggebracht. Hierdoor kan de pedagogisch medewerker zich volledig focussen op de kinderen. Want daar gaat het om!

Ga naar de website van de SDB Groep.

VOOR WIE IS
RAISING THE FUTURE

De doelgroep van het congres Raising the Future bestaat uit bestuurders, beleidsmakers, politici, belangenbehartigers, denkers/schrijvers, professionals, wetenschappers en journalisten die betrokken zijn bij de jeugdketen (kinderopvang, (speciaal) onderwijs 0-18 jaar, jeugdzorg, jeugdhulpverlening en jeugdbescherming).

Wie zijn wij

KINDwijzer is een landelijk netwerk van toonaangevende maatschappelijke kinderopvangorganisaties. Wij werken samen in een coöperatieve vereniging. Door het delen en verder ontwikkelen van kennis en werkmethoden zijn we continu vernieuwend bezig.

De KINDwijzer-organisaties hebben meerdere jaren gezamenlijk gewerkt aan het project Samen Goed Voor Later met als doel de maatschappelijk meerwaarde van de kinderopvang zichtbaar te maken. Het is uitgegroeid tot een pedagogische werkwijze voor ‘burgerschapsvorming’.

Als vervolg op Samen Goed Voor Later is KINDwijzer nu initiatiefnemer van het online congres Raising the Future op 19 maart 2021. Het is tijd om stil te staan bij de zeer urgente vraag: ‘Waartoe willen wij opvoeden binnen de huidige context?’

organiserende partners